Projekter

Unitos har støttet følgende projekter:

Titel Modtager Type Levering Beskrivelse
Alis integrationsland
Ali Aminali
Podcast-serie
2020-02
Podcastserie om udfordringer og potentielle løsninger, der kan være forbundet med integrationsindsatsen herhjemme. 

Programmets vært, Ali Aminali, forfatter til bogen “Alis Danmarkshistorie”, samtaler i programmet med repræsentanter for forskellige virkeligheder og synspunkter i den danske integrationsdebat.

Podcastserien er udarbejet af Ali Aminali, hvis værtsskab tager afsæt i stor personlig og faglig erfaring med integration, parallelsamfund og religiøse grupperinger.
Grooming-fænomenet i Europa
Jeppe Matzen
Rapport
-
Udarbejdelse af en rapport om Storbritanniens ”grooming”-sager, der drejer sig om seksuel udnyttelse af tusindvis af mindreårige piger. Udover at oplyse om omfanget og karakteren af groomingsagerne, vil rapporten specifikt undersøge, hvorvidt der er kulturelle og religiøse aspekter forbundet med dem. Dvs. om gerningsmændenes adfærd og handlinger er relateret til bestemte udlægninger af kulturelle og religiøse normer, kønsopfattelser og kvindesyn, som har rødder i deres hjemlande og trives, eller opdyrkes, i specifikke miljøer i Storbritannien. Såfremt hypotesen viser sig, at kunne bekræftes i en britisk sammenhæng, vil den i undersøgelsen blive afprøvet og perspektiveret i en europæisk sammenhæng.
Research af social kontrol
Deniz Serinci
Bog
-
Bogen berører æresdrab, tvangsægteskaber, udstødelse, genopdragelsesrejser, homoseksualitet, venstrefløjens berøringsangst. Visse nydanskere afholder sig fra at stå frem og tale om social kontrol. Bogen vil komme med bud på, hvordan man modarbejder social kontrol. Der må foretages flere underretninger på skoler. I 2016 var der ifølge DR en underretning for hver 34. elev i grundskolen, men kun en underretning for hver 358. elev i muslimske friskoler i DK. Forfatteren vil besøge byer, der har haft mange æresdrab og -konflikter, såsom Oslo, London og Amman og høre om deres erfaringer. Desuden forfatteren bringe mændene ind på banen. De kan også blive tvangsgift. 17% af nydanske mænd frygter tvangsægteskab, iflg. nationale integrationsbarometer i 2017.
Indvandrere og efterkommeres andele blandt skyldige personer
Unitos
Rapport
2019-11
Undersøgelse af indvandrere og efterkommeres andele blandt skyldige personer indenfor voldtægt, alvorlig vold, manddrab og forsøg på manddrab.
Kriminalitetsmønstre 2000-2017
Ulla Nørtoft Thomsen
Rapport
2019-11
Rapporten kortlægger, hvor stor en andel af de største ikke-vestlige immigrantnationer, der hvert år dømmes for kriminalitet. Der ses specifikt på gruppen af 15-29-årige mænd, og andelen af dømte vises for perioden fra 2000 til 2017. Mindre færdselslovsovertrædelser er ikke talt med.
Det skjulte magtmonopol
Ahmed Akkari
Rapport
2019-10
Teksten udfordrer magtmonopolet og frigør individets tænkning på en åben og subtil måde. Målet er at hjælpe en - i forvejen presserende - mentalitetsændring på vej hos folk med et åbent sind ved at italesætte tvivlens styrke og den indre sunde fornuft hos mennesker. Målgruppen er enhver, der søger efter redskaber at modstå det religiøse magtmonopol. Teksten vil især være gavnlig for tænkende folk, der potentielt kan blive fanget i autoritære baner. Bogen er også for forskere, lærere, studerende og intellektuelle.
Undersøgelse af social kontrol
Halima El Abassi
Rapport
2019-10
Æresrelateret vold og æresrelateret ekstrem kontrol er en problematik, som rammer mange unge med minoritetsbaggrund. Feltet omkring æresrelaterede konflikter og tvangsægteskaber er et bredt sagsfelt, som inkluderer mange former for vold og trusler i nære relationer, men det også et politisk felt præget af følelser og meningsdannere. Både forskningen og de professionelle på området efterlyser en klar definition af, hvad æresrelateret konflikter og vold indebærer. Projektet vil bestå i at gennemføre interviews og udarbejde en rapport om emnet.
Ikke-vestlige kvinders manglende deltagelse på arbejdsmarkedet
CEVEA
Rapport, konference
2019-09
Udarbejdelse af to analyser, der hhv. beskriver udfordringens omfang og afdækker mulige løsninger med udgangspunkt i interview med målgruppen og centrale aktører herhjemme og internationalt. Pba. analyserne udarbejdes et løsningskatalog med anbefalinger til politiske og praktiske forbedringer af integrationsindsatsen for minoritetskvinder i Danmark. Det samlede arbejde udgives i en rapport, der lanceres ved en konference for centrale aktører på området.
Den europæiske menneskerettighedsdomstols betydning for dansk udlændingepolitik
Morten Jarlbæk Pedersen
Rapport
2019-08
Udarbejdelse af en rapport, der lettilgængeligt illustrerer, hvordan EMRK anvendes politisk i Danmark. Fokus er således på den Europæiske menneskerettighedskonventions brug i dansk lovgivning frem for dens brug i retspraksis ved domstolene. Analysen falder i to dele: 1: En gennemgang af de domme, som Danmark reelt er blevet underkastet for at undersøge, hvor stor en del af disse, som vedrører dansk migrationspolitik: Er denne blevet udfordret af domstolen, eller er det os selv, der ikke har udfordret konventionen? 2: En gennemgang af den lovgivning, hvori der enten i loven, lovbemærkningerne eller fremsættelsestalen eksplicit henvises til EMRK eller domstolen for at undersøge, hvilken rolle EMRK reelt spiller for den praktisk vedtagne lovgivning. Tilsammen kan disse to undersøgelse give et billede af den rolle, EMRK reelt spiller i den faktisk førte politik.
Diverse projekter om reformering af asylsystemet
Migration Management Advice
Rapport
2019-07
Udarbejdelse af bl.a. rapporter, der analyserer det nuværende asylsystem og anbefaler andre asylsystemer. Det nuværende asylsystem er dyrt, ineffektivt og uretfærdigt. Det er uegnet til at løse de historiske udfordringer, Danmark og EU står overfor på Migrationsudfordringerne er ikke alene et humanitært spørgsmål, men er i stigende grad en politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssig udfordring for Danmark og EU. Mens vi bruger stadig flere penge på de asylansøgere, som formår at komme til Europa med menneskesmuglere, afsætter vi forholdsmæssigt færre midler til verdens allermest udsatte og fattige flygtninge i nærområderne. Denne uretfærdige fordeling og forskelsbehandling udgør en af grundpræmisserne for menneskesmuglingen og det vedvarende migrationspres mod Europa. Det er derfor nødvendigt at ændre det nuværende asylsystem, således at Europa uafhængigt af det stigende migrationspres, kan styre og regulere antallet af flygtninge og migranter, som kontinentet og landende reelt har kapacitet og vilje til at acceptere. Samtidig med at vi hjælper mere og bedre i nærområderne. Kommer man ikke frem til den anerkendelse, vil det føre til en stigende fragmentering og destabilisering af Europa med væsentlige økonomiske, kulturelle og sikkerhedspolitiske konsekvenser til følge.migrationsområdet.
Ægteskabsmønstre hos ikke-vestlige indvandrere og efterkommere
Ulla Nørtoft Thomsen
Rapport
2019-06
En ny rapport udarbejdet for tænketanken Unitos dokumenterer, at færre immigranter i anden generation bliver gift med en etnisk dansker set i forhold til immigranter i første generation.
Rapport på baggrund af særkørsel fra Dst om familiesammenføring
Signe Hermann
Rapport
2019-04
På baggrund af en registerundersøgelse fra Danmarks Statistik udarbejdes en rapport om familiesammenføring. I øjeblikket er der en stramning af reglerne for familiesammenføring af ægtefæller til danske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse i Danmark i høring. I den forbindelse vil det være relevant at undersøge, hvem de familiesammenførte udlændinge og deres herboende familier egentlig er. En sådan undersøgelse er aldrig blevet udført, selvom det er muligt at finde alle relevante oplysninger i Danmarks Statistiks registre for udlændinge indvandret efter 2010. Før denne dato har man ikke skelnet mellem familiesammenførte til flygtninge og familiesammenførte til danske statsborgere og personer med permanent opholdstilladelse.
Udvikling af et nyt asylsystem
Migration Management Advice
Analyse og artikler
2019-04
Analyse af udviklingen af et nyt tidssvarende asylsystem formidlet i artikler i tidsskrifter og dagblade.
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres karakterer i grundskolen og gymnasiet
Morten Uhrskov Jensen
Rapport
2019-03
En ny rapport dokumenterer ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres præstationer i gymnasiet. Disse tal, der ikke tidligere har været offentliggjort, viser: Elever med dansk oprindelse klarer sig markant bedre end ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. I grundskolen sker der en vis forbedring af karakterniveauet fra indvandrere til efterkommere, men på gymnasiet er der stort set ingen positiv udvikling
Kriminalitetsindeks for 2017
Unitos
Rapport
2019-03
Nye tal viser, at ikke-vestlige efterkommere i det seneste år i højere grad blev dømt for kriminalitet end før, og niveauet for deres kriminalitet er nu på det højeste i de seneste fem år. En positiv udvikling for ikke-vestlige indvandreres kriminalitet er også brudt.
Konference om indvandring på Aarhus Universitet 28.2.19
Aarskriftet Critique og Munch & Lorenzen
Konference
2019-02
Masseindvandringen har været kilden til de sidste tyve, tredive års væsentligste samfundsdebat: Familier, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser, avisernes debatspalter, offentlige møder, Folketinget og befolkningen i det hele taget har delt sig efter anskuelse, og fronterne er skarpt optegnede. Udlændingebatten har haft mange kendetegn. Et af dem har været én fløjs tilbøjelighed til at gøre debatten til en debat om danskernes tolerance eller mangel på samme, om tonen i debatten, om fordomme osv. Et andet kendetegn har været en anden fløjs tilbøjelighed til at gøre debatten til en debat om islam; om islams kvindesyn, integrationsresistens og/eller herskertrang. Et klart kendetegn ved debatten har i hvert fald været, at disse to fløje har været lige så konstante som de har været ude af kontakt med hinanden. Men kendetegnet for en velfungerende offentlig debat er, at den må foregå på et faktuelt grundlag, og fastholder sammenhængen mellem præmisser og konklusioner. Den målsætning skal konferencen bidrage til.
30 fortællinger om frihed, fatwaer og kærlighed
Forlaget Pressto
Bog
2019-02
Den fatwadømte kunstner Lars Vilks har lavet 30 tegninger til lige så mange tekster, skrevet af forfatteren Helle Merete Brix. Der er både tale om satiriske tekster i form af breve fra bin Laden-familien til forskellige blasfemikere, poetiske essays om de samtaler, troende og ateister kan have med hinanden, og refleksioner over historiens turbulente gang tilbage fra inkvisitionens kætterbål. Tegninger er lavet som blindtegninger, hvor kunstneren udfører sin idé uden at se på papiret imens. Dermed bliver tegningerne andet og mere end rene illustrationer. Det er første gang, siden der blev udstedt en fatwa mod Lars Vilks, at han nu får mulighed for at udgive nogle af sine værker. Forord fra forlæggeren.
Kriminalitet årgang 1987
Unitos
Rapport
2018-11
Nye tal viser et meget højt niveau for kriminalitet begået af særlige grupper af ikke-vestlige mænd. Andelen af dømte mænd årgang 1987 med baggrund i Syrien, Libanon og Somalia er på omkring 55 procent.
Europas undergang
Forlaget Ellekær
Bog
2018-11
”Europas undergang” er Douglas Murrays alvorsfulde analyse af et Europa i fare for at miste sit kulturelle og demokratiske fundament, der er opbygget i århundreder og nu risikerer at udløse kaos og borgerkrig.
Danmark under angreb
Mikael Jalving og Kasper Støvring
Bog
2018-10
Sammen tager forfatterne bestik af deres politiske modning op gennem 90'erne og 00'erne, det nye Danmark og krisen i det liberale demokrati. De oplever, at deres fædreland er under angreb – både udefra og indefra. Og at det nationale og europæiske selvforsvar haster. De ønsker at give et genkendeligt Danmark videre til næste generation.
De gode viljers land
Forlaget Pressto
Bog
2018-10
Multikulturalisme ses af mange som progressiv og venstreorienteret, og kritikken af den betragtes som reaktionær og racistisk. Denne bog udfordrer denne tankegang og viser – fra et venstrefløjsperspektiv – hvordan den moderne mangfoldighedstankegang tværtimod undergraver fornuft, frihed, lighed og individuel selvbestemmelse.
Om hate speech
Fri Debat
Konference
2018-09
Unitos har støttet debatarrangementet om Hadtale, arrangeret af ytringsfrihedsselskabet Fri Debat. Det er der kommet fire interessante videoer med oplægsholderne ud af.