Andel mandlige efterkommere med frihedsstraf

Unitos udgav 19.02.2020 en undersøgelse af andelen af unge mandlige indvandrere og efterkommere, der er dømt efter straffeloven, særlove og færdselsloven. Dommene kunne både lyde på bøde, samfundstjeneste, frihedsstraf, m.m.

I dag præsenteres en nærmere undersøgelse af andelene, der har modtaget en fængselsdom (betinget eller ubetinget). Denne nye undersøgelse omhandler altså alene de groveste forbrydelser.

Den tidligere undersøgelse omfattede mandlige indvandrere og efterkommere fra årgang 1985-1987, som også var i befolkningen ved alderen 14 år. Dermed skævvrides tallene ikke af, at nogle indvandrergrupper kom senere til landet end andre. I nærværende undersøgelse af frihedsstraf indehaves kun domme for samtlige personer i befolkningen uafhængigt af tilflytningstidspunkt. Derfor kigges der kun på efterkommere, som per definition er født i landet.

Den belyste gruppe er mandlige efterkommere i alderen 30-34 år d. 31.12.2018.

Screenshot 2020-02-23 at 8.22.15 AM

Grupper med mindre end 50 efterkommere er udeladt.

Yngre årganges kriminalitet

Vi ved fra Danmarks Statistiks udgivelser, at andelen af dømte efter straffeloven (altså ikke kun frihedsstraf specifikt) i yngre årgange er lavere ved alderen 20 år, hvorfor det også kan forventes, den vil være lavere, når de yngre årgange når alderen 30-34 år. Faldet for andel dømte er dog større for personer af dansk oprindelse end for indvandrere og efterkommere, hvorfor den relative forskel mellem personer af dansk oprindelse og andre grupper er vokset.

Screenshot 2020-02-22 at 4.57.28 PM

Kildemateriale