Dømte mænd årgang 1985-1987

Over 80 % af unge mænd fra store immigrantnationer som Libanon, Syrien og Tyrkiet har en dom. Andelen for unge mænd af dansk oprindelse er 51 %.

Unitos har tidligere undersøgt andelen af mænd fra årgang 1987, der ved alderen 29 var blevet dømt efter straffeloven. Analysen gav anledning til et nyt spørgsmål: Er årgang 1987 repræsentativ, eller er det en årgang, hvor kriminalitetsraten tilfældigvis har været særlig høj?

Unitos har også tidligere undersøgt andelen af unge mænd, der bliver dømt årligt for overtrædelser af enten straffeloven, særlove eller færdelsloven (over en bagatelgrænse). Denne analyse rejste også et nyt spørgsmål: Hvor stor en andel unge mænd bliver dømt ikke blot per år, men fra de er 15-30 år efter mindst én af disse love?

Begge spørgsmål bliver besvaret med Unitos’ nye bearbejdning af tal fra Justitsministeriet og Danmarks Statistik, der analyserer andelen af unge mænd født i år 1985, 1986 og 1987, som både var i befolkningen ved alderen 14 og 30 år, og som i løbet af denne periode har modtaget en dom.

Andel dømte efter straffeloven

Screenshot 2020-02-19 at 11.52.56 AM

I Danmark Statistiks årlige udgivelse om indvandring udelades felter i tabeller, hvor der er under 10 dømte i gruppen. Ligeledes er oprindelseslande med mindre end 10 dømte personer udeladt i tabellerne i denne undersøgelse.

Det ses, at andelen af dømte for de store immigrantnationer ikke er mindre for de tre årgange 85-87, end da Unitos i en tidligere undersøgelse kun betragtede årgang 1987. Dog undersøges her andelen af dømte ved alderen 30 i stedet for 29 som i den tidligere undersøgelse.

Andel dømte efter straffeloven, særlove og færdselsloven (over bagatelgrænse)

Screenshot 2020-02-19 at 9.05.09 AM

I denne undersøgelse medtages også overtrædelser af særlove og færdselsloven. Færdselslovsdomme tælles dog kun med, hvis de er over en vis bagatelgrænse, fx betinget/ubetinget frihedsstraf samt bøder over 2500 kr.

Den høje andel dømte for visse oprindelseslande i denne undersøgelse skal ses i forhold til, at også personer kategoriseret som dansk oprindelse har en andel dømte på 51%.

Diskussion

Vi ved fra Danmarks Statistiks udgivelser, at andelen af dømte i yngre årgange er lavere ved fx alderen 20 år for den generelle befolkning, hvorfor det også kan forventes, den vil være lavere, når de yngre årgange når alderen 30 år. Den relative forskel mellem personer af dansk oprindelse og af anden herkomst er dog den samme eller lidt større.

Kildemateriale

Justitsministeriets tal: 1. del og 2. del