Ansøg om støtte TEST

Unitos åbner for, at enkeltpersoner og organisationer kan indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der oplyser om indvandringen til Danmark og Vesten i bred forstand. Det kan være kulturelle, religiøse, økonomiske, juridiske, kriminalitetsrelaterede samt politiske og sociale temaer.

Projekterne kan være forskellige typer, f.eks. bøger, rapporter, forskning, formidling, video og konferencer/foredrag. Projekterne må gerne rumme politiske eller handlingsanvisende forslag.

I udgangspunktet gives der ikke mere end 100.000,- kroner i støtte. Falder projektet inden for vores støtteområde, vil du blive kontaktet kort efter for evt. uddybning. Unitos vurderer løbende ansøgninger.

Unitos vil særligt gerne støtte følgende projekter:

 • Oversættelser af internationale undersøgelser, bøger og rapporter
 • Videoformidling om indvandring og integration
 • Udviklingen i andre europæiske lande, især Sverige og Tyskland
 • Censur på nettet: Facebook, Twitter, Google, YouTube
 • Hvordan fremstilles indvandring, integration og det multikulturelle i undervisningsbøger i grundskolen, gymnasiet, VUC, HF, læreruddannelser m.m.
 • Betydningen af internationale konventioner og domstole ift. udlændingepolitik
 • Sammenligning af den nuværende indvandring med den tidligere indvandring, som dannede grobund for konventionerne
 • Indvandringens betydning for tillid, særligt mhp. størrelsen i kulturforskelle.
 • Visegrad-landenes indvandringspolitik
 • Undersøgelse af indgiftning: Hvor mange og hvem gifter sig uden for deres etniske gruppe?
 • Indvandringens konsekvenserne for velfærdssamfundet
 • Afdækning af DST’s metoder (spørgsmål) i afdækning af forholdet mellem demokrati og religion og hvordan spørgsmålene bliver stillet ifm. social kontrol.
 • Kortlægning af den akademiske forskning i indvandring, integration og relaterede emner.
 • Karakterer for forskellige grupper af ikke-vestlige i skolen, gymnasiet og universitetet.
 • Hvor mange ikke-vestlige der reelt befinder sig i Danmark: Hvor mange indgår i DST’s gruppe af ”oprindelige danskere”.
 • Hvordan etniske grupper politisk set stemmer i Danmark: Stemmer de personligt på “egne” kandidater?
 • Europarådets sanktionspolitik over for medlemslande, der ikke efterkommer fældende EMD-domme.
 • Europarådets beslutningsproces, især hvilken rolle NGO’erne har herpå. Bl.a. med ”Københavnererklæringen” som case.
 • Procesordningen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, herunder hvordan sagsbehandlingen ved EMD adskiller sig fra sagsbehandlingen ved andre nationale og internationale domstole.
 • Hvor mange muslimer der reelt opholder sig i Danmark, herunder hvornår det må forventes at muslimer vil udgøre 10, 20, 30 osv. procent af befolkningen.
 • Hvor mange muslimer der årligt konverterer til kristendommen. Hvilke kirker (folkekirker, private kirker) er mest aktive ift. opsøgende missionsarbejde over for muslimer.
 • Hvor mange danske statsborgere der har muslimsk baggrund.
 • Hvor udbredt religiøse særhensyn ift islam og muslimer er, hvor er det mest udbredt (i hvilke offentlige institutioner, hvilke landsdele osv.)?
 • Holdningerne i de mest fundamentalistiske moskeer og brugen af moskeer som påvirkningskanaler.
 • Rekrutteringen og finansieringen af radikale bevægelser.
 • Afdækning af lukkede miljøer, evt. gennem journalistisk graverarbejde.
 • Antisemitisme.
 • Holdningsundersøgelser i foreningslivet, herunder loyaliteten over for Danmark.
 • Hvilken effekt ”behagesyge” har på de svar, der gives i offentlige meningsmålingsundersøgelser om kontroversielle spørgsmål.
 • Social kontrol.
 • Antallet af illegale indvandrere, der opholder sig i Danmark.
 • Kulturanalyse ift. 1: socialt ansvar overfor andre mennesker, loyalitetsmønstre,
  solidaritetsgrænser, historiebegreb. 2: statustildeling, autoritetsbegreber, samarbejdsformer, konfliktløsningsstrategier. 3: ambitioner, motivation, personlig indsats, forventninger, videnstilegnelse, refleksivitet. 4: opfattelse af personlig udvikling, kønsroller, forældreansvar, generationsforskelle og politisk kultur.
 • En løbende nyhedsservice, der hver uge gengiver indholdet af ugens vigtigste afgørelser fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD).
 • Kulturens betydning ift. kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere, herunder forskellen på oprindelseslande.
 • Undersøgelse om den dybe stat. Embedsmænd i stat og kommune, i organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Røde Kors og konsulentfirmaer, der lever af at producere offentligt finansierede projekter inden for integration og indvandring. Dertil kommer en større mængde tolke og sagsbehandlere på deltidsarbejde. Hvordan er den politiske kontrol med dette store netværk?